Ricore

Posle svadby

Originaltitel
Posle svadby
Genre
Drama
Land /Jahr
UdSSR 1962
 
94 min
Medium
Kinofilm
Kinostart
- ( Kino Deutschland )
Regie
Mikhail Yershov
Darsteller
Lidiya Kolpakova, Stanislav Khitrov, Vera Lipstok, Vitaliy Matveev, Nikolai Melnikov, Andrei Olevanov
Links
IMDB
|0  katastrophal
brilliant  10|
Es gibt noch keine Userkritik!
Inhalt/KritikCast & CrewTechn. DatenMeinungDVDs
Inhalt/KritikCast & CrewTechn. DatenMeinungDVDs
2021